Metallic Trellis

Metallic Trellis

54" Wide
Silver/Gray