Metallic Trellis

Metallic Trellis

54" Wide Silver/Gray